فصلنامه پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی - شماره 31 -آرشیو مقالات - تابستان 1402