فصلنامه پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی - شماره 24 -آرشیو مقالات - پاییز 1400