فصلنامه پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی - شماره 25 -آرشیو مقالات - زمستان 1400