درباره ما

فصلنامه « پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی » در محور اصلی «پژوهش در حوزه علوم انسانی» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد. 


محور اصلی نشریه

 • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینة‌ مسائل‌ میان رشته ای در عاوم انسانی باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

 

 • محورهای اختصاصی

  الف) علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

  ب) حقوق

  ج) فلسفه و فلسفه علم

  د) روانشناسی

  ر) علوم مدیریتی

  ط) علوم اقتصادی

  ظ) هنر

  ع) جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات

  و سایر موضوعات مرتبط

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.

نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.