اطلاعات نشریه فصلنامه پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی زیر شاخه نشریه مطالعات علوم اسلامی انسانی است که در سال 1397 از این نشریه تفکیک شد و مقاله های علمی مروری، ترویجی و پژوهشی در زمینه علوم انسانی در آن بررسی و چاپ میشود.

 


 

محور اصلی نشریه

  • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینة‌ مسائل‌ میان رشته ای در عاوم انسانی باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

 


 

موضوعات نشریه

محورهای اختصاصی

الف) علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

ب) حقوق

ج) فلسفه و فلسفه علم

د) روانشناسی

ر) علوم مدیریتی

ط) علوم اقتصادی

ظ) هنر

ع) جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات

و سایر موضوعات مرتبط

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.

نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.