فصلنامه پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی - شماره 23 -آرشیو مقالات - تابستان 1400