فصلنامه پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی - شماره 28 -آرشیو مقالات - پاییز 1401