فصلنامه پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی - شماره 27 -آرشیو مقالات - تابستان 1401