فصلنامه پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی - شماره 30 -آرشیو مقالات - بهار 1402