بررسی تمرینات انسداد عروقی (کاتسو) در عملکرد ورزشکاران (مطالعه موردی: ورزش کاراته)