درباره نشریه پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی